ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА Еkolelo.bg

 

1. Обхват

 

В бизнес отношенията между ekolelo.bg, представлявано от Калин Кюмюрджиев, еколело.бг,  гр. София 1324, район р-н Люлин, ж.к. Люлин 7, бл. 765, вх. -, ет. партер, ап. магазин 5 и клиента са валидни договорените срокове и условия единствено в момента на поръчката. Ekolelo.bg не признава различни от тези условия, освен ако същите не са изрично договорени в писмена форма с Калин Кюмюрджиев, еколело.бг,  гр. София 1324.

2. Собственост и управление

 

Ekolelo.bg се притежава и управлява от Калин Кюмюрджиев, еколело.бг,  гр. София 1324, район р-н Люлин, ж.к. Люлин 7, бл. 765, вх. -, ет. партер, ап. магазин 5, е-mail: info@ekolelo.bg. Ако се сключи договор по смисъла на т. 3 от настоящите условия, то тогава ekolelo.bg, представлявано от Калин Кюмюрджиев, се явява доставчик за съответния купувач (клиент).

 

3. Сключване на договор

 

3.1. Клиентът прави своята поръчка чрез формата за поръчка на ekolelo.bg. Договорът за покупка се сключва със собственика на сайта ekolelo.bg - Калин Кюмюрджиев, като последният изпраща на купувача уведомителен e-mail за приемане на поръчката за обработка и изпълнение. Автоматично изпратеният e-mаil за потвърждение към купувача не означава, че поръчката е приета от ekolelo.bg. Това само потвърждава, че ekolelo.bg е получило заявката на купувача.

 

3.2. Купувачът може по всяко време да види и изтегли настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА Еkolelo.bg на тази страница.

 

4. Представяни стоки на сайта

 

4.1. Информацията за стоките в сайта е разпределена по видове групи и подгрупи.

 

4.2. В сайта ekolelo.bg към всеки артикул, посочен в сайта, е предоставена информация относно цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от клиентите при покупката на продукта. Еkolelo.bg не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не се отнасят към основните и характеристики на стоката и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.

 

4.3. Еkolelo.bg си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоки на английски или друг език, когато:

а) съществува опасност с превода й да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката;

б) няма общоприета еднозначна терминология на български език;

в) самата стока е носител на информация на английски или друг език.

 

4.4. Всички, посочени на сайта цени, са в лева и с включен ДДС. В случай, че стоката има няколко модификации, на сайта Еkolelo.bg са посочени цените за всяка от модификациите.

 

4.5. Еkolelo.bg има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, цени и други характеристики на стоките и клиентите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им. Информацията за част от публикуваните продукти е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи клиентите ще бъдат уведомени в случай на извършена поръчка чрез сайта преди доставката им за неактуализирана информация на сайта, свързана с поръчаните продукти. Част от информацията, публикувана в сайта, е възможно да се отнася до продукти, които не се предлагат и не са достъпни в момента.

 

4.6. Еkolelo.bg може да поиска допълнително потвърждение от клиента за направената поръчка, включително по телефон, електронна поща. В случай, че клиентът откаже да предостави изисканата от Еkolelo.bg информация, отказът от предоставянето й води до автоматична отмяна на поръчката с или без допълнително уведомяване на клиента.

 

5. Анулиране/ Отказ от поръчка

 

5.1. Клиентът има правото да откаже своята поръчка или да върне закупената и вече получена стока в срок от 14 дни от датата на покупката, без да посочва причината за това.

 

5.2. За да се упражни това право, клиентът трябва да се свърже със собственика на сайта ekolelo.bg - Калин Кюмюрджиев, на някой от посочените координати:

 

Телефон: 0877 922 955

 

E-mail: info@ekolelo.bg

 

5.3. За целта може да се използва приложения формуляр за отказ, което обаче не е задължително условие. За да се счете за валидно упражнено правото на аналулиране/отказ от поръчка, необходимо е клиентът да изпрати съобщението си преди изтичането на 14 – дневния срок за това.

 

6. Последици от анулирането/отказа от поръчка

 

6.1. Ако клиентът се откаже от договора, собственикът на сайта ekolelo.bg - Калин Кюмюрджиев, ще възстанови цялата сума за стоката, заплатена от клиента, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителните разходи, произтичащи от осъществен от клиента избор на начин на доставка, различна от тази, предлагана от ekolelo.bg - Калин Кюмюрджиев) в срок от четиринадесет дни, считано от датата, на която е получено уведомлението на клиента за отказ. За изплащането на сумата ekolelo.bg използва същия метод на плащане, както при първоначалната сделка, освен ако изрично не е уговорено друго между страните; във всеки случай на клиента ще му бъде начислена такса за това изплащане. Еkolelo.bg има право да откаже възстановяване на сумата, докато не получи обратно стоката в опаковката и състоянието, в което същата е изпратена до клиента.

 

6.2. Клиентът разполага с правото да върне стоката в срок от не повече от четиринадесет дни, считано от датата на отказа си от договора. При всички случая Еkolelo.bg приема за валидно извършено такова уведомление, ако същото е извършено на някой от следните координати:

 

Телефон: 0877 922 955

 

E-mail: info@ekolelo.bg

 

6.3. Ако клиентът изпрати стоката преди да е изтекъл срок от не повече от четиринадесет дни, считано от датата на отказа си от договора, Еkolelo.bg поема разходите по изпращането й, а клиентът разходите по връщането й. В противен случай, всички разходи са изцяло за сметка на клиента.

 

6.4 Формуляр за отказ

Ако искате да се откажете от договора, то тогава, моля, попълнете този формуляр и ни го изпратете обратно на

 

еколело.бг ООД

 

гр. София 1324, район р-н Люлин,

ж.к. Люлин 7, бл. 765, вх. -, ет. партер, ап. магазин 5 

 

или

 

Телефон: 0877 922 955

 

E-mail: info@ekolelo.bg

 

- В резултат на даденото известие аз/ ние (…), които сключихме договор за закупуване на следния/те продукт/и (…)

 

- Поръчан/и на (…)/ получен/и на (…)

 

- Име на потребителя/ите

 

- Адрес на потребителя/ите

 

- Подпис на потребителя/ите (само със съобщение на хартиен носител)

 

- Дата

 

7. Доставка

 

7.1. Освен ако не е уговорено друго между страните, доставката се извършва до адрес, посочен от купувача. Информацията относно крайния срок за доставка не е обвързаваща за страните, освен ако датата на доставка не е изрично посочена предварително с договора.

 

7.2. В отделни случаи, ако даден продукт не е наличен, ekolelo.bg си запазва правото да уведоми купувача кога може да бъде направена конкретната доставка на този продукт.

 

7.3. Еkolelo.bg не носи отговорност за забава на доставката поради независещи от Еkolelo.bg обстоятелства, като например забавяне от страна на куриера, извършващ доставката.

 

8. Замяна

 

Ekolelo.bg не е длъжен да заменя стоки в изправност. Еkolelo.bg може да изпълнява искане за замяна от страна на клиента, доколкото това е възможно. За доставката на заменения продукт ekolelo.bg може да начисли допълнителни транспортни разходи, дължими от купувача. В последния случай правото на купувача за анулиране/отказ от поръчка ще бъде ограничено или изключено.

 

9. Плащане

 

9.1. Купувачът може да заплати за стоката/ите единствено чрез банков превод. Купувачът трябва да заплати дължимата сума, след като получи по посочен от него e-mail потвърждение за наличност на избрания от него продукт и потвърждение за обработка на поръчката му.

 

9.2. Банковите такси и комисиони за превода се поемат от изцяло от купувача. Купувачът следва да получи номера на банковата сметка, по която да извърши банковия превод на уговорената сума, само след като му бъде предоставено потвърждението от Ekolelo.bg за наличност на избрания продукт.

 

10. Крайна дата и забавяне на поръчката/доставката

 

Цената на покупката е дължима от момента на сключване на договора. Ако купувачът се забави с плащането, ekolelo.bg има право да начислява лихва за забавянето в размер, уговорен писмено между страните.

 

11. Такси за просрочено плащане

 

Ако купувачът не е заплатил дължимата сума в срок от 5 дни след първото напомняне от страна на ekolelo.bg, извършено посредством напомнителен e-mail, то ekolelo.bg има право да начисли допълнителна такса от 25 EUR за второ напомняне по същия ред.

 

12. Компенсация и/или иск срещу Еkolelo.bg

 

Клиентът има право да предяви искане за компенсация и/или иск срещу иск Еkolelo.bg, само ако неговите претенции са законово установени от съответното приложимо право или бъдат изрично писмено признати от ekolelo.bg. Купувачът има право да упражнява правото си на задържане, в който случай неговите претенции се базират на същите договорени отношения между страните по доставката.

 

13. Запазване правото на собственост

 

Стоката остава собственост на ekolelo.bg до пълното й заплащане от купувача, след което тя преминава върху купувача ведно с всички рискове за вещта.

 

14. Гаранция за недостатъци/дефекти и отговорност

 

14.1. Гаранционният срок за всички продукти, продавани чрез сайта ekolelo.bg, е 2 (две) години и започва да тече от датата на предаване на стоката на купувача. Гаранционните претенции се ограничават до последващи такива (отстраняване на дефекти или замяна). Ekolelo.bg не носи отговорност за щети, които не са възникнали по време на доставката, включително, но не само за пропуснати ползи или други финансови загуби на купувача.

 

14.2. Горното ограничение не се прилага, ако щетата е причинена умишлено или поради груба небрежност. Ограничението на отговорността не се прилага, ако клиентът заявява претенции по смисъла на съответното приложимо право за защита на потребителите. Ограничението на отговорността не се прилага при неспазване на което и да е договорно задължение.

 

14.3. При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от клиента и/или упълномощено от него лице. При констатиране на външни видими дефекти - евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставката, клиентът следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера, в който описва констатираните дефекти и незабавно уведомява Ekolelo.bg на телефон: 0877 922 955

 

14.4. При приемане на доставката от клиента без забележки, всички и всякакви последващи претенции за въшни видими дефекти на получената стока се явяват неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на стоката и/или не уведоми незабавно Ekolelo.bg на телефон: 0877 922 955, клиентът губи правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за продажбата.

 

14.5. При посочени неверен или грешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, Ekolelo.bg не носи отговорност за неточно изпълнение на поръчката вследствие на подадената невярна информация от клиента.

 

14.6. При предаване на стоките, клиентът или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от клиента адрес за доставка.

 

14.7. В случай, че клиентът не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, Ekolelo.bg се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и клиентът губи възможността поръчаните от него стоки да му бъдат доставени.

 

14.8. Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от клиента и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, клиентът има право да поиска доставената стока да бъде заменена със съответстваща на извършеното от него заявление за покупка на стоки в срок от 7 дни от уведомяването на Ekolelo.bg за такова искане на телефон: 0877 922 955 или на е-mail: info@ekolelo.bg.

 

14.9. Ekolelo.bg си запазва правото да избира/променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да е длъжен да информира предварително клиента, стига това да не рефлектира на начина и срока на доставка.

 

15. Други

 

15.1. Ekolelo.bg носи отговорност в случай, че при използване на сайта или материали от него за клиента възникнат вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или загуба на информация, като всички разходи, свързани с отстраняването на такива вреди са за сметка на клиента.

 

15.2. Възможно е параметрите (срок/начин на доставка и други подобни) на направена поръчка чрез сайта Ekolelo.bg да бъдат променени, като Ekolelo.bg се задължава да съобщи на клиента за направените промени на предоставения от него е-мейл и/ или телефон за контакти и/или по друг подходящ начин, в срок най-късно до момента на изпращането на клиента на съобщението за доставка на потвърдената поръчка до адреса на клиента. Във всички останали случаи Ekolelo.bg има право да променя едностранно всички условия за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана на сайта без предварително уведомление до клиента.

 

15.3. Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА Еkolelo.bg могат да бъдат актуализирани по всяко време, като публикуването им на сайта се счита за уведомяване на клиентите за измененията. При използване на сайта Еkolelo.bg клиентите се задължават да спазват настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА Еkolelo.bg, както и приложимото за предоставяните чрез сайта стоки законодателство.

 

15.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА Еkolelo.bg С НАТИСКАНЕ (КЛИКВАНЕ) НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН НА САЙТА НА Еkolelo.bg, КАКТО И С ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА Еkolelo.bg И СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.